Välkommen till ProsFunds-familjen! Tillsammans gör vi investeringar enkla och begripliga för alla. Låt din resa mot ekonomisk frihet börja idag!

Frazer Corbett

Att använda deras hemsida är väldigt enkelt. Jag uppskattar den tid och ansträngning de lägger ner på att göra det användarvänligt.

ProsFunds | Villkor för tjänsten

GODKÄNNANDE AV VÅRA JURIDISKA VILLKOR

Vi är Webbplats ("Företag", "vi", "oss" eller "vår") .

Vi driver webbplatsen ("webbplatsen Webbplats "), liksom alla andra relaterade produkter och tjänster som hänvisar till eller länkar till dessa juridiska villkor ("juridiska villkor") (gemensamt "tjänsterna").

__________

Du kan kontakta oss via e-post på eller via post till .

Dessa juridiska villkor utgör ett juridiskt bindande avtal som ingåtts mellan dig, antingen personligen eller på uppdrag av en enhet ("du"), och , angående din tillgång till och Webbplatsanvändning av tjänsterna. Du samtycker till att du genom att komma åt tjänsterna har läst, förstått och samtyckt till att vara bunden av alla dessa juridiska villkor. OM DU INTE GODKÄNNER ALLA DESSA JURIDISKA VILLKOR ÄR DU UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA OCH DU MÅSTE SLUTA ANVÄNDA DEM OMEDELBART.

Vi kommer att meddela dig i förväg om eventuella schemalagda ändringar av de tjänster du använder. De ändrade juridiska villkoren träder i kraft när du publicerar eller meddelar dig via , som anges i e-postmeddelandet. Genom att fortsätta använda Tjänsterna efter ikraftträdandedatumet för eventuella ändringar samtycker du till att vara bunden av de ändrade villkoren.

Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa juridiska villkor.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. VÅRA TJÄNSTER 2. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 3. ANVÄNDARENS REPRESENTATIONER 4. ANVÄNDARREGISTRERING 5. PRODUKTER 6. KÖP OCH BETALNING 7. RETUR-/ ÅTERBETALNINGSPOLICY 8. PROGRAMVARA 9. FÖRBJUDNA AKTIVITETER 10. ANVÄNDARGENERERADE BIDRAG 11. LICENS FÖR BIDRAG 12. RIKTLINJER FÖR ÖVERSYN 13. SOCIALA MEDIER 14. TREDJE PARTS WEBBPLATSER OCH INNEHÅLL 15. HANTERING AV TJÄNSTER 16. INTEGRITETSPOLICY 17. MEDDELANDE OCH POLICY FÖR DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA) 18. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING 19. ÄNDRINGAR OCH AVBROTT 20. TILLÄMPLIG LAG 21. TVISTLÖSNING 22. RÄTTELSER 23. VILLKOR 24. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR 25. SKADEERSÄTTNING 26. ANVÄNDARDATA 27. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OCH SIGNATURER 28. ANVÄNDARE OCH INVÅNARE I KALIFORNIEN 29. ÖVRIGT 30. KONTAKTA OSS

1. VÅRA TJÄNSTER

Informationen som tillhandahålls vid användning av tjänsterna är inte avsedd för distribution till eller användning av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller något land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lag eller förordning eller som skulle utsätta oss för något registreringskrav inom sådan jurisdiktion eller land. Följaktligen gör de personer som väljer att få tillgång till Tjänsterna från andra platser det på eget initiativ och är ensamt ansvariga för att följa lokala lagar, om och i den utsträckning lokala lagar är tillämpliga.

Tjänsterna är inte anpassade för att följa branschspecifika bestämmelser (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), etc.), så om dina interaktioner skulle omfattas av sådana lagar får du inte använda tjänsterna. Du får inte använda Tjänsterna på ett sätt som bryter mot Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

2. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Våra immateriella rättigheter

Vi är ägare eller licensinnehavare av alla immateriella rättigheter i våra tjänster, inklusive all källkod, databaser, funktionalitet, programvara, webbdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik i tjänsterna (gemensamt "innehållet"), liksom varumärken, servicemärken och logotyper som finns däri ("märkena").

Vårt innehåll och våra märken skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagar (och olika andra immateriella rättigheter och lagar om illojal konkurrens) och fördrag i USA och runt om i världen.

Innehållet och märkena tillhandahålls i eller via tjänsterna "I BEFINTLIGT SKICK" endast för ditt personliga, icke-kommersiella bruk eller interna affärssyfte.

Din användning av våra tjänster

Under förutsättning att du följer dessa juridiska villkor, inklusive avsnittet "FÖRBJUDNA AKTIVITETER" nedan, ger vi dig en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig licens att: få tillgång till Tjänsterna; och ladda ner eller skriv ut en kopia av någon del av innehållet som du har fått tillgång till. Endast för ditt personliga, icke-kommersiella bruk eller interna affärsändamål.

Med undantag för vad som anges i detta avsnitt eller någon annanstans i våra juridiska villkor får ingen del av tjänsterna och inget innehåll eller märken kopieras, reproduceras, aggregeras, publiceras, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas, översättas, överföras, distribueras, säljas, licensieras eller på annat sätt utnyttjas för något kommersiellt syfte utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

Om du vill använda tjänsterna, innehållet eller märkena på annat sätt än vad som anges i detta avsnitt eller någon annanstans i våra juridiska villkor, vänligen skicka din begäran till: . Om vi någonsin ger dig tillstånd att publicera, reproducera eller offentligt visa någon del av våra tjänster eller innehåll, måste du identifiera oss som ägare eller licensgivare av tjänsterna, innehållet eller märkena och se till att alla upphovsrätts- eller äganderättsmeddelanden visas eller är synliga vid publicering, reproduktion eller visning av vårt innehåll.

Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig i och till tjänsterna, innehållet och märkena.

Varje brott mot dessa immateriella rättigheter kommer att utgöra ett väsentligt brott mot våra juridiska villkor och din rätt att använda våra tjänster kommer att upphöra omedelbart.

Dina bidrag och bidrag

Läs igenom det här avsnittet och avsnittet "FÖRBJUDNA AKTIVITETER" noggrant innan du använder våra tjänster för att förstå de (a) rättigheter du ger oss och (b) skyldigheter du har när du publicerar eller laddar upp innehåll via tjänsterna.

Bidrag: Genom att direkt skicka oss frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback eller annan information om tjänsterna ("inskick") samtycker du till att tilldela oss alla immateriella rättigheter i sådant inskickat material. Du samtycker till att vi ska äga detta bidrag och ha rätt till obegränsad användning och spridning för alla lagliga ändamål, kommersiella eller på annat sätt, utan erkännande eller kompensation till dig.

Bidrag: Tjänsterna kan bjuda in dig att chatta, bidra till eller delta i bloggar, anslagstavlor, onlineforum och andra funktioner under vilka du kan skapa, skicka in, posta, visa, överföra, publicera, distribuera eller sända innehåll och material till oss eller via tjänsterna, inklusive men inte begränsat till text, skrifter, video, ljud, fotografier, musik, grafik, kommentarer, recensioner, betygsförslag, personuppgifter eller annat material ("Bidrag"). Alla bidrag som publiceras offentligt ska också behandlas som ett bidrag.

Du förstår att bidrag kan vara synliga för andra användare av tjänsterna och eventuellt via tredje parts webbplatser.

När du publicerar bidrag ger du oss en licens (inklusive användning av ditt namn, varumärken och logotyper): Genom att publicera bidrag ger du oss en obegränsad, obegränsad, oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, överförbar, royaltyfri, fullt betald, världsomspännande rätt och licens att: använda, kopiera, reproducera, distribuera, sälja, återförsälja, publicera, sända, byta titel, lagra, offentligt framföra, offentligt visa, omformatera, översätta, utdrag (helt eller delvis), och utnyttja dina bidrag (inklusive, utan begränsning, din bild, namn och röst) för något ändamål, kommersiellt, reklam eller på annat sätt, för att förbereda härledda verk av, eller införliva i andra verk, dina bidrag och för att underlicensiera de licenser som beviljas i detta avsnitt. Vår användning och distribution kan ske i alla medieformat och via alla mediekanaler.

Denna licens inkluderar vår användning av ditt namn, företagsnamn och franchisenamn, i förekommande fall, och alla varumärken, servicemärken, handelsnamn, logotyper och personliga och kommersiella bilder du tillhandahåller.

Du är ansvarig för vad du publicerar eller laddar upp: Genom att skicka oss bidrag och/eller publicera bidrag via någon del av tjänsterna eller göra bidrag tillgängliga via tjänsterna genom att länka ditt konto via tjänsterna till något av dina sociala nätverkskonton, gör du: bekräfta att du har läst och godkänner våra "FÖRBJUDNA AKTIVITETER" och inte kommer att publicera, skicka, publicera, ladda upp eller överföra via tjänsterna något bidrag eller publicera något bidrag som är olagligt, trakasserande, hatiskt, skadligt, ärekränkande, obscent, mobbning, kränkande, diskriminerande, hotande mot någon person eller grupp, sexuellt explicit, falskt, felaktigt, bedrägligt eller vilseledande; i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, avstå från alla moraliska rättigheter till sådant bidrag och/eller bidrag; garantera att sådant inskickat material och/eller bidrag är original för dig eller att du har nödvändiga rättigheter och licenser för att skicka in sådana inskick och/eller bidrag och att du har full behörighet att bevilja oss ovan nämnda rättigheter i förhållande till dina inskick och/eller bidrag; och garantera och representera att dina bidrag och/eller bidrag inte utgör konfidentiell information. Du är ensam ansvarig för dina inlagor och/eller bidrag och du samtycker uttryckligen till att ersätta oss för alla förluster som vi kan drabbas av på grund av ditt brott mot (a) detta avsnitt, (b) tredje parts immateriella rättigheter eller (c) tillämplig lag.

Vi kan ta bort eller redigera ditt innehåll: Även om vi inte har någon skyldighet att övervaka några bidrag, har vi rätt att ta bort eller redigera bidrag när som helst utan föregående meddelande om vi enligt vår rimliga uppfattning anser att sådana bidrag är skadliga eller bryter mot dessa juridiska villkor. Om vi tar bort eller redigerar sådana bidrag kan vi också stänga av eller inaktivera ditt konto och rapportera dig till myndigheterna.

Upphovsrättsintrång

Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Om du tror att något material som är tillgängligt på eller via Tjänsterna gör intrång i någon upphovsrätt som du äger eller kontrollerar, se omedelbart avsnittet "DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA) NOTICE AND POLICY" nedan.

3. ANVÄNDARENS REPRESENTATIONER

Genom att använda tjänsterna intygar och garanterar du att: (1) all registreringsinformation du skickar kommer att vara sann, korrekt, aktuell och fullständig; (2) du kommer att upprätthålla riktigheten i sådan information och omedelbart uppdatera sådan registreringsinformation vid behov; (3) du har rättskapacitet och du samtycker till att följa dessa juridiska villkor; (4) du inte är minderårig i den jurisdiktion där du bor; (5) du inte kommer att få tillgång till Tjänsterna via automatiserade eller icke-mänskliga medel, vare sig via en bot, skript eller på annat sätt; (6) du inte kommer att använda Tjänsterna för något olagligt eller obehörigt ändamål; och (7) din användning av Tjänsterna inte bryter mot någon tillämplig lag eller förordning.

Om du tillhandahåller någon information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig har vi rätt att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra all nuvarande eller framtida användning av tjänsterna (eller någon del därav).

4. REGISTRERING AV ANVÄNDARE

Du kan behöva registrera dig för att använda Tjänsterna. Du samtycker till att hålla ditt lösenord konfidentiellt och ansvarar för all användning av ditt konto och lösenord. Vi förbehåller oss rätten att ta bort, återta eller ändra ett användarnamn som du väljer om vi bestämmer, efter eget gottfinnande, att ett sådant användarnamn är olämpligt, obscent eller på annat sätt stötande.

5. PRODUKTER

Vi gör allt för att så exakt som möjligt visa färger, funktioner, specifikationer och detaljer för de produkter som finns tillgängliga på tjänsterna. Vi garanterar dock inte att produkternas färger, funktioner, specifikationer och detaljer kommer att vara korrekta, fullständiga, tillförlitliga, aktuella eller fria från andra fel, och din elektroniska display kanske inte korrekt återspeglar produkternas faktiska färger och detaljer. Alla produkter är beroende av tillgänglighet, och vi kan inte garantera att varor kommer att finnas i lager. Vi förbehåller oss rätten att avbryta alla produkter när som helst av vilken anledning som helst. Priserna för alla produkter kan komma att ändras.

6. KÖP OCH BETALNING

Vi accepterar följande betalningssätt:

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs via tjänsterna. Du samtycker vidare till att omedelbart uppdatera konto- och betalningsinformation, inklusive e-postadress, betalningsmetod och utgångsdatum för betalkort, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov. Moms kommer att läggas till priset på inköp som anses krävas av oss. Vi kan ändra priserna när som helst.

Du samtycker till att betala alla avgifter till de priser som då gäller för dina inköp och eventuella tillämpliga fraktavgifter, och du godkänner att vi debiterar din valda betalningsleverantör för sådana belopp när du gör din beställning. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel eller misstag i prissättningen, även om vi redan har begärt eller mottagit betalning.

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar som görs via Tjänsterna. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta kvantiteter som köpts per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma betalningsmetod och/eller beställningar som använder samma fakturerings- eller leveransadress. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår egen bedömning, verkar vara placerade av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

7. POLICY FÖR RETUR/ÅTERBETALNING

Läs vår returpolicy som publiceras på Tjänsterna innan du gör några köp.

8. PROGRAMVARA

Vi kan inkludera programvara för användning i samband med våra tjänster. Om sådan programvara åtföljs av ett licensavtal för slutanvändare ("EULA") reglerar villkoren i EULA din användning av programvaran. Om sådan programvara inte åtföljs av ett EULA beviljar vi dig en icke-exklusiv, återkallelig, personlig och icke-överförbar licens att använda sådan programvara endast i samband med våra tjänster och i enlighet med dessa juridiska villkor. All programvara och all relaterad dokumentation tillhandahålls "I BEFINTLIGT SKICK" utan garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, utan begränsning, underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång. Du accepterar alla risker som uppstår vid användning eller prestanda av någon programvara. Du får inte reproducera eller distribuera någon programvara förutom i enlighet med EULA eller dessa juridiska villkor.

9. FÖRBJUDNA AKTIVITETER

Du får inte komma åt eller använda Tjänsterna för något annat syfte än det för vilket vi gör Tjänsterna tillgängliga. Tjänsterna får inte användas i samband med kommersiella strävanden förutom de som specifikt stöds eller godkänns av oss.

Som användare av Tjänsterna samtycker du till att inte:

10. ANVÄNDARGENERERADE BIDRAG

Tjänsterna kan bjuda in dig att chatta, bidra till eller delta i bloggar, anslagstavlor, onlineforum och andra funktioner, och kan ge dig möjlighet att skapa, skicka in, posta, visa, överföra, utföra, publicera, distribuera eller sända innehåll och material till oss eller på tjänsterna, inklusive men inte begränsat till text, skrifter, video, ljud, fotografier, grafik, kommentarer, förslag eller personlig information eller annat material (gemensamt "Bidrag"). Bidrag kan vara synliga för andra användare av tjänsterna och via tredje parts webbplatser. Som sådan kan alla bidrag du skickar behandlas som icke-konfidentiella och icke-proprietära. När du skapar eller gör några bidrag tillgängliga representerar och garanterar du därmed att:

All användning av Tjänsterna i strid med det föregående bryter mot dessa Juridiska Villkor och kan bland annat resultera i uppsägning eller upphävande av dina rättigheter att använda Tjänsterna.

11. LICENS FÖR MEDVERKAN

Genom att publicera dina bidrag till någon del av tjänsterna eller göra bidrag tillgängliga för tjänsterna genom att länka ditt konto från tjänsterna till något av dina sociala nätverkskonton, beviljar du automatiskt, och du representerar och garanterar att du har rätt att bevilja oss en obegränsad, obegränsad, oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, överförbar, royaltyfri, fullt betald, världsomspännande rätt och licens att vara värd för, använda, kopiera, reproducera, avslöja, sälja, återförsälja, publicera, sända, byta titel, arkivera, lagra, cache, offentligt framföra, offentligt visa, omformatera, översätta, överföra, utdrag (helt eller delvis) och distribuera sådana bidrag (inklusive, utan begränsning, din bild och röst) för alla ändamål, kommersiella, reklam eller på annat sätt, och för att förbereda härledda verk av, eller införliva i andra verk, sådana bidrag, och bevilja och godkänna underlicenser av ovanstående. Användningen och distributionen kan ske i alla medieformat och via alla mediekanaler.

Denna licens gäller för alla former, medier eller tekniker som nu är kända eller som utvecklas i framtiden, och inkluderar vår användning av ditt namn, företagsnamn och franchisenamn, i förekommande fall, och alla varumärken, servicemärken, handelsnamn, logotyper och personliga och kommersiella bilder du tillhandahåller. Du avstår från alla moraliska rättigheter i dina bidrag, och du garanterar att moraliska rättigheter inte på annat sätt har hävdats i dina bidrag.

Vi hävdar inte något ägande över dina bidrag. Du behåller full äganderätt till alla dina bidrag och alla immateriella rättigheter eller andra äganderätter som är förknippade med dina bidrag. Vi är inte ansvariga för några uttalanden eller representationer i dina bidrag som tillhandahålls av dig i något område på tjänsterna. Du är ensam ansvarig för dina bidrag till tjänsterna och du samtycker uttryckligen till att befria oss från allt ansvar och att avstå från rättsliga åtgärder mot oss angående dina bidrag.

Vi har rätt, efter eget gottfinnande, (1) att redigera, redigera eller på annat sätt ändra några bidrag; (2) att omkategorisera eventuella bidrag för att placera dem på lämpligare platser på tjänsterna; och (3) att förhandsgranska eller ta bort bidrag när som helst och av vilken anledning som helst, utan föregående meddelande. Vi har ingen skyldighet att övervaka dina bidrag.

12. RIKTLINJER FÖR ÖVERSYN

Vi kan ge dig områden på tjänsterna för att lämna recensioner eller betyg. När du publicerar en recension måste du uppfylla följande kriterier: (1) du bör ha förstahandserfarenhet av den person / enhet som granskas; (2) dina recensioner får inte innehålla stötande svordomar eller kränkande, rasistiskt, stötande eller hatiskt språk; (3) dina recensioner bör inte innehålla diskriminerande referenser baserade på religion, ras, kön, nationellt ursprung, ålder, civilstånd, sexuell läggning eller funktionshinder; (4) dina recensioner bör inte innehålla referenser till olaglig aktivitet; (5) du bör inte vara ansluten till konkurrenter om du publicerar negativa recensioner; (6) du bör inte dra några slutsatser om lagenligheten av beteende; (7) du får inte publicera några falska eller vilseledande uttalanden; och (8) du får inte organisera en kampanj som uppmuntrar andra att skriva recensioner, vare sig positiva eller negativa.

Vi kan acceptera, avvisa eller ta bort recensioner efter eget gottfinnande. Vi har absolut ingen skyldighet att granska recensioner eller ta bort recensioner, även om någon anser att recensioner är stötande eller felaktiga. Recensioner stöds inte av oss och representerar inte nödvändigtvis våra åsikter eller åsikter från någon av våra dotterbolag eller partners. Vi tar inte ansvar för någon granskning eller för några anspråk, skulder eller förluster till följd av någon granskning. Genom att publicera en recension ger du oss härmed en evig, icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri, fullt betald, överlåtbar och underlicensierbar rätt och licens att reproducera, modifiera, översätta, överföra på något sätt, visa, utföra och / eller distribuera allt innehåll som rör recension.

13. SOCIALA MEDIER

Som en del av funktionerna i Tjänsterna kan du länka ditt konto till onlinekonton som du har hos tredjepartsleverantörer (varje sådant konto, ett "Tredjepartskonto") genom att antingen: (1) tillhandahålla inloggningsinformation för ditt tredjepartskonto via Tjänsterna; eller (2) ge oss åtkomst till ditt tredjepartskonto, vilket är tillåtet enligt gällande villkor som styr din användning av varje tredjepartskonto. Du intygar och garanterar att du har rätt att lämna ut din inloggningsinformation för ditt tredjepartskonto till oss och/eller ge oss tillgång till ditt tredjepartskonto, utan att du bryter mot något av de villkor som styr din användning av det tillämpliga tredjepartskontot och utan att förplikta oss att betala några avgifter eller göra oss föremål för några användningsbegränsningar som åläggs av tredjepartsleverantören av tredjepartskontot. Genom att ge oss tillgång till tredjepartskonton förstår du att (1) vi kan komma åt, göra tillgängligt och lagra (om tillämpligt) allt innehåll som du har tillhandahållit och lagrat i ditt tredjepartskonto ("innehåll på det sociala nätverket") så att det är tillgängligt på och via tjänsterna via ditt konto, inklusive utan begränsning eventuella vänlistor och (2) vi kan skicka till och ta emot ytterligare information från ditt tredjepartskonto i den utsträckning du meddelas när du länkar ditt konto till tredjepartskontot. Beroende på vilka tredjepartskonton du väljer och med förbehåll för de sekretessinställningar som du har angett i sådana tredjepartskonton, kan personligt identifierbar information som du skickar till dina tredjepartskonton vara tillgänglig på och via ditt konto på tjänsterna. Observera att om ett tredjepartskonto eller tillhörande tjänst blir otillgängligt eller om vår åtkomst till ett sådant tredjepartskonto avslutas av tredjepartsleverantören, kanske det sociala nätverksinnehållet inte längre är tillgängligt på och via tjänsterna. Du kommer att ha möjlighet att när som helst inaktivera anslutningen mellan ditt konto på tjänsterna och dina tredjepartskonton. OBSERVERA ATT DIN RELATION MED DE TREDJEPARTSLEVERANTÖRER SOM ÄR KOPPLADE TILL DINA TREDJEPARTSKONTON ENDAST REGLERAS AV DITT/DINA AVTAL MED SÅDANA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER. Vi gör inga ansträngningar för att granska något socialt nätverksinnehåll för något ändamål, inklusive men inte begränsat till, för noggrannhet, laglighet eller icke-intrång, och vi är inte ansvariga för något socialt nätverksinnehåll. Du bekräftar och godkänner att vi kan komma åt din e-postadressbok som är kopplad till ett tredjepartskonto och din kontaktlista som lagras på din mobila enhet eller surfplatta enbart i syfte att identifiera och informera dig om de kontakter som också har registrerat sig för att använda tjänsterna. Du kan inaktivera anslutningen mellan Tjänsterna och ditt Tredjepartskonto genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan eller via dina kontoinställningar (om tillämpligt). Vi kommer att försöka radera all information som lagras på våra servrar som erhållits via ett sådant tredjepartskonto, förutom användarnamnet och profilbilden som blir kopplad till ditt konto.

14. TREDJE PARTS WEBBPLATSER OCH INNEHÅLL

Tjänsterna kan innehålla (eller du kan skickas via webbplatsen) länkar till andra webbplatser ("tredje parts webbplatser") samt artiklar, fotografier, text, grafik, bilder, mönster, musik, ljud, video, information, applikationer, programvara och annat innehåll eller objekt som tillhör eller härrör från tredje part ("tredjepartsinnehåll"). Sådana tredjepartswebbplatser och tredjepartsinnehåll undersöks, övervakas eller kontrolleras inte för noggrannhet, lämplighet eller fullständighet av oss, och vi är inte ansvariga för några tredjepartswebbplatser som nås via tjänsterna eller något tredjepartsinnehåll som publiceras på, är tillgängligt via eller installeras från tjänsterna, inklusive innehåll, noggrannhet, stötande, åsikter, tillförlitlighet, sekretesspraxis eller annan policy för eller som finns på tredje parts webbplatser eller tredje part Innehåll. Inkludering av, länkning till eller tillåtelse av användning eller installation av tredje parts webbplatser eller något tredjepartsinnehåll innebär inte godkännande eller godkännande därav av oss. Om du bestämmer dig för att lämna tjänsterna och gå in på tredje parts webbplatser eller att använda eller installera innehåll från tredje part, gör du det på egen risk, och du bör vara medveten om att dessa juridiska villkor inte längre gäller. Du bör granska tillämpliga villkor och policyer, inklusive sekretess och datainsamlingspraxis, för alla webbplatser som du navigerar till från Tjänsterna eller relaterade till program som du använder eller installerar från Tjänsterna. Alla köp du gör via tredje parts webbplatser kommer att ske via andra webbplatser och från andra företag, och vi tar inget som helst ansvar i förhållande till sådana inköp som uteslutande är mellan dig och den tillämpliga tredje parten. Du godkänner och bekräftar att vi inte stöder de produkter eller tjänster som erbjuds på tredje parts webbplatser och du ska hålla oss oskyldiga från skada som orsakas av ditt köp av sådana produkter eller tjänster. Dessutom ska du hålla oss oskyldiga från eventuella förluster som du lidit eller skada som orsakats dig i samband med eller på något sätt resulterat från tredjepartsinnehåll eller någon kontakt med tredje parts webbplatser.

15. FÖRVALTNING AV TJÄNSTER

Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att: (1) övervaka Tjänsterna för brott mot dessa Juridiska villkor; (2) vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot någon som, efter eget gottfinnande, bryter mot lagen eller dessa juridiska villkor, inklusive utan begränsning, rapportering av sådan användare till brottsbekämpande myndigheter; (3) efter eget gottfinnande och utan begränsning, vägra, begränsa tillgången till, begränsa tillgängligheten till eller inaktivera (i den utsträckning det är tekniskt möjligt) något av dina bidrag eller någon del därav; (4) efter eget gottfinnande och utan begränsning, meddelande eller ansvar, att ta bort från Tjänsterna eller på annat sätt inaktivera alla filer och allt innehåll som är överdrivna i storlek eller på något sätt betungande för våra system; och (5) på annat sätt hantera Tjänsterna på ett sätt som är utformat för att skydda våra rättigheter och egendom och för att underlätta att Tjänsterna fungerar korrekt.

16. SEKRETESS POLICY

Vi bryr oss om datasekretess och säkerhet. Läs vår integritetspolicy. Genom att använda tjänsterna samtycker du till att vara bunden av vår sekretesspolicy, som ingår i dessa juridiska villkor. Observera att tjänsterna finns i Storbritannien. Om du får tillgång till Tjänsterna från någon annan region i världen med lagar eller andra krav som reglerar insamling, användning eller utlämnande av personuppgifter som skiljer sig från gällande lagar i Storbritannien, överför du genom din fortsatta användning av Tjänsterna dina uppgifter till Storbritannien och du samtycker uttryckligen till att dina uppgifter överförs till och behandlas i Storbritannien.

17. MEDDELANDE OCH POLICY FÖR DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA)

Meddelanden

Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Om du tror att något material som är tillgängligt på eller via tjänsterna gör intrång i någon upphovsrätt som du äger eller kontrollerar, vänligen meddela omedelbart vårt utsedda upphovsrättsombud med hjälp av kontaktinformationen nedan (ett "meddelande"). En kopia av ditt meddelande kommer att skickas till den person som publicerade eller lagrade materialet som adresseras i meddelandet. Observera att du enligt federal lag kan hållas ansvarig för skador om du gör väsentliga felaktiga uppgifter i en anmälan. Således, om du inte är säker på att material som finns på eller länkas till av Tjänsterna kränker din upphovsrätt, bör du överväga att först kontakta en advokat.

Alla meddelanden ska uppfylla kraven i DMCA 17 U.S.C. § 512(c)(3) och innehålla följande information: (1) En fysisk eller elektronisk signatur av en person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv rätt som påstås ha kränkts; (2) identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som påstås ha kränkts, eller, om flera upphovsrättsskyddade verk på Tjänsterna omfattas av Meddelandet, en representativ lista över sådana verk på Tjänsterna; (3) identifiering av det material som påstås göra intrång eller vara föremål för intrångsaktivitet och som ska tas bort eller vars åtkomst ska inaktiveras, och rimligen tillräcklig information för att vi ska kunna lokalisera materialet; (4) rimligen tillräcklig information för att vi ska kunna kontakta den klagande parten, såsom en adress, telefonnummer och, om tillgängligt, en e-postadress som den klagande parten kan kontaktas på; (5) ett uttalande om att den klagande parten har goda skäl att tro att användningen av materialet på det sätt som klagomålet gäller inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen; och (6) ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt, och under straffansvar för mened, att den klagande parten är behörig att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv rättighet som påstås ha kränkts.

Bestridande av anmälan

Om du tror att ditt eget upphovsrättsskyddade material har tagits bort från Tjänsterna till följd av ett misstag eller felidentifiering, kan du skicka in ett skriftligt bestridande av anmälan till [oss/vårt utsedda upphovsrättsombud] med hjälp av kontaktinformationen nedan (ett "bestridande"). För att vara en effektiv bestridande av anmälan enligt DMCA måste din bestridande av anmälan innehålla väsentligen följande: (1) identifiering av materialet som har tagits bort eller inaktiverats och den plats där materialet dök upp innan det togs bort eller inaktiverades; (2) ett uttalande om att du samtycker till jurisdiktionen för den federala distriktsdomstolen där din adress finns, eller om din adress är utanför USA, för något rättsligt distrikt där vi är belägna; (3) ett uttalande om att du kommer att acceptera delgivning av processen från den part som lämnade in meddelandet eller partens ombud; (4) ditt namn, adress och telefonnummer; (5) ett uttalande under straffansvar för mened att du i god tro tror att materialet i fråga togs bort eller inaktiverades till följd av ett misstag eller felidentifiering av materialet som ska tas bort eller inaktiveras; och (6) din fysiska eller elektroniska signatur.

Om du skickar oss ett giltigt, skriftligt bestridande som uppfyller kraven som beskrivs ovan kommer vi att återställa ditt borttagna eller inaktiverade material, såvida vi inte först får ett meddelande från den part som lämnar in meddelandet som informerar oss om att en sådan part har väckt talan för att hindra dig från att delta i intrångsaktivitet relaterad till materialet i fråga. Observera att om du på ett väsentligt sätt felaktigt framställer att det inaktiverade eller borttagna innehållet har tagits bort av misstag eller felidentifiering, kan du bli skadeståndsskyldig, inklusive kostnader och advokatkostnader. Att lämna in en falsk motanmälan utgör mened.

Utsett upphovsrättsombud

18. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Dessa juridiska villkor ska förbli i full kraft och effekt medan du använder tjänsterna. UTAN ATT BEGRÄNSA NÅGON ANNAN BESTÄMMELSE I DESSA JURIDISKA VILLKOR FÖRBEHÅLLER VI OSS RÄTTEN ATT, EFTER EGET GOTTFINNANDE OCH UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE ELLER ANSVAR, NEKA ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA (INKLUSIVE BLOCKERING AV VISSA IP-ADRESSER) TILL NÅGON PERSON AV NÅGON ANLEDNING ELLER UTAN ANLEDNING, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖR BROTT MOT NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER FÖRBUND SOM FINNS I DESSA JURIDISKA VILLKOR ELLER AV NÅGON TILLÄMPLIG LAG ELLER FÖRORDNING. VI KAN AVSLUTA DIN ANVÄNDNING ELLER DITT DELTAGANDE I TJÄNSTERNA ELLER RADERA DITT KONTO OCH ALLT INNEHÅLL ELLER INFORMATION SOM DU PUBLICERAT NÄR SOM HELST, UTAN FÖRVARNING, EFTER EGET GOTTFINNANDE.

Om vi avslutar eller stänger av ditt konto av någon anledning är du förbjuden att registrera och skapa ett nytt konto under ditt namn, ett falskt eller lånat namn eller namnet på någon tredje part, även om du kanske agerar på uppdrag av tredje part. Förutom att avsluta eller stänga av ditt konto förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive utan begränsning att driva civilrättsliga, straffrättsliga och förbudsförelägganden.

19. ÄNDRINGAR OCH AVBROTT

Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera eller ta bort innehållet i Tjänsterna när som helst eller av någon anledning efter eget gottfinnande utan föregående meddelande. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera någon information om våra tjänster. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra eller avbryta hela eller delar av Tjänsterna utan föregående meddelande. Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller upphörande av tjänsterna.

Vi kan inte garantera att Tjänsterna alltid kommer att vara tillgängliga. Vi kan uppleva hårdvara, programvara eller andra problem eller behöva utföra underhåll relaterat till tjänsterna, vilket resulterar i avbrott, förseningar eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, avbryta, avbryta eller på annat sätt modifiera Tjänsterna när som helst eller av vilken anledning som helst utan föregående meddelande. Du samtycker till att vi inte har något som helst ansvar för förlust, skada eller olägenhet som orsakas av din oförmåga att komma åt eller använda Tjänsterna under driftstopp eller upphörande av Tjänsterna. Ingenting i dessa juridiska villkor kommer att tolkas som att vi är skyldiga att underhålla och stödja tjänsterna eller att tillhandahålla korrigeringar, uppdateringar eller utgåvor i samband därmed.

20. TILLÄMPLIG LAG

Dessa juridiska villkor regleras av och tolkas i enlighet med Englands lagar, och FN: s konvention om avtal om internationell försäljning av varor tillämpas uttryckligen. Om du har hemvist i EU, USA eller något av de andra 62 länder som är parter i konventionen har du dessutom det skydd som du får enligt obligatoriska bestämmelser i lagen i ditt bosättningsland. Detta innebär att du kan göra anspråk på att försvara dina konsumentskyddsrättigheter med avseende på dessa juridiska villkor i England eller i något land som är part i konventionen där du bor.

21. LÖSNING AV TVISTER

Bindande skiljedom

Om du är bosatt i Europeiska unionen ska eventuella tvister som uppstår från eller är relaterade till dessa juridiska villkor lösas av en skiljedomare som utses i enlighet med skiljedomsförfarandet och interna regler för Europeiska skiljedomstolen, som är en del av European Centre of Arbitration baserat i Strasbourg. Platsen för ett sådant skiljeförfarande ska vara England. Det språk som dominerar förhandlingarna skall vara engelska. Tillämplig lag för dessa förfaranden skall vara Englands lag.

Om du är bosatt i USA ska tvister lösas genom skiljedom i USA. Tillämplig lag för dessa förfaranden ska vara lagarna i USA.

För invånare i något annat land ska skiljedomsplatsen och förfarandena vara desamma som de som föreskrivs för invånare i Europeiska unionen.

Inskränkningar

Parterna är överens om att alla skiljeförfaranden ska begränsas till tvisten mellan parterna individuellt. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag, (a) ska inget skiljeförfarande förenas med något annat förfarande; (b) det finns ingen rätt eller auktoritet för någon tvist att avgöras genom skiljedom på grundval av grupptalan eller att använda förfaranden för grupptalan; och (c) det finns ingen rätt eller myndighet för någon tvist att väckas i en påstådd representativ kapacitet på uppdrag av allmänheten eller andra personer.

Undantag från skiljeförfarande

Parterna är överens om att följande tvister inte omfattas av ovanstående bestämmelser om bindande skiljedom: (a) eventuella tvister som syftar till att genomdriva eller skydda, eller som rör giltigheten av, någon av en parts immateriella rättigheter; (b) någon tvist relaterad till eller till följd av anklagelser om stöld, piratkopiering, intrång i privatlivet eller obehörig användning; och (c) alla anspråk på förbudsföreläggande. Om denna bestämmelse befinns vara olaglig eller inte verkställbar, kommer ingen av parterna att välja att medla i någon tvist som faller inom den del av denna bestämmelse som befinns vara olaglig eller ogenomförbar och en sådan tvist ska avgöras av en domstol med behörig jurisdiktion inom de domstolar som anges för jurisdiktion ovan, och parterna är överens om att underkasta sig den domstolens personliga jurisdiktion.

22. RÄTTELSER

Det kan finnas information om tjänsterna som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden, inklusive beskrivningar, prissättning, tillgänglighet och annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen på Tjänsterna när som helst, utan föregående meddelande.

23. VILLKOR

TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET. DU SAMTYCKER TILL ATT DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA SKER PÅ EGEN RISK. I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER FRÅNSÄGER VI OSS ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I SAMBAND MED TJÄNSTERNA OCH DIN ANVÄNDNING AV DEM, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. VI GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV TJÄNSTERNAS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSER ELLER MOBILAPPLIKATIONER SOM ÄR LÄNKADE TILL TJÄNSTERNA OCH VI TAR INGET ANSVAR FÖR (1) FEL, MISSTAG ELLER FELAKTIGHETER I INNEHÅLL OCH MATERIAL, (2) PERSONSKADA ELLER EGENDOMSSKADA, AV VILKET SLAG SOM HELST, TILL FÖLJD AV DIN TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA, (3) OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVRAR OCH/ELLER ALL PERSONLIG INFORMATION OCH/ELLER FINANSIELL INFORMATION SOM LAGRAS DÄRI, (4) AVBROTT ELLER UPPHÖRANDE AV ÖVERFÖRING TILL ELLER FRÅN TJÄNSTERNA, (5) EVENTUELLA BUGGAR, VIRUS, TROJANSKA HÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER VIA TJÄNSTERNA AV NÅGON TREDJE PART, OCH/ELLER (6) EVENTUELLA FEL ELLER UTELÄMNANDEN I NÅGOT INNEHÅLL OCH MATERIAL ELLER FÖR FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPKOMMIT TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV INNEHÅLL SOM PUBLICERATS, ÖVERFÖRTS ELLER PÅ ANNAT SÄTT GJORTS TILLGÄNGLIGT VIA TJÄNSTERNA. VI GARANTERAR INTE, STÖDJER, GARANTERAR ELLER TAR ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ANNONSERAS ELLER ERBJUDS AV EN TREDJE PART VIA TJÄNSTERNA, NÅGON LÄNKAD WEBBPLATS ELLER NÅGON WEBBPLATS ELLER MOBILAPPLIKATION SOM VISAS I NÅGON BANNER ELLER ANNAN REKLAM, OCH VI KOMMER INTE ATT VARA EN PART I ELLER PÅ NÅGOT SÄTT VARA ANSVARIGA FÖR ATT ÖVERVAKA NÅGON TRANSAKTION MELLAN DIG OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. PRECIS SOM VID KÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST VIA NÅGOT MEDIUM ELLER I NÅGON MILJÖ, BÖR DU ANVÄNDA DITT BÄSTA OMDÖME OCH VARA FÖRSIKTIG DÄR DET ÄR LÄMPLIGT.

24. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ELLER VÅRA CHEFER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER ATT VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR DIREKTA, INDIREKTA, FÖLJDSKADOR, EXEMPLARISKA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA ELLER STRAFFSKADOR, INKLUSIVE FÖRLORAD VINST, FÖRLORADE INTÄKTER, FÖRLUST AV DATA ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA, ÄVEN OM VI HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. OAKTAT ALLT ANNAT SOM ANGES HÄRI, KOMMER VÅRT ANSVAR GENTEMOT DIG AV VILKEN ORSAK SOM HELST OCH OAVSETT FORM AV ÅTGÄRD ALLTID ATT BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM BETALATS, OM NÅGOT, AV DIG TILL OSS UNDER SEXMÅNADERSPERIODEN (6) INNAN NÅGON ORSAK TILL TALAN UPPSTÅR. VISSA AMERIKANSKA STATLIGA LAGAR OCH INTERNATIONELLA LAGAR TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA SKADOR. OM DESSA LAGAR GÄLLER DIG KANSKE VISSA ELLER ALLA OVANSTÅENDE FRISKRIVNINGAR ELLER BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER DIG, OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER.

25. SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla oss skadeslösa, inklusive våra dotterbolag, filialer och alla våra respektive tjänstemän, agenter, partners och anställda, från och mot förlust, skada, ansvar, anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden och utgifter, som görs av tredje part på grund av eller till följd av: (1) dina bidrag; (2) användning av Tjänsterna; (3) brott mot dessa juridiska villkor; (4) brott mot dina utfästelser och garantier som anges i dessa juridiska villkor; (5) ditt brott mot tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter; eller (6) någon uppenbar skadlig handling mot någon annan användare av Tjänsterna som du har anslutit till via Tjänsterna. Oaktat det föregående förbehåller vi oss rätten att på din bekostnad anta det exklusiva försvaret och kontrollen över alla frågor för vilka du är skyldig att ersätta oss, och du samtycker till att samarbeta, på din bekostnad, med vårt försvar av sådana anspråk. Vi kommer att använda rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana anspråk, åtgärder eller förfaranden som är föremål för denna ersättning när vi blir medvetna om det.

26. ANVÄNDARDATA

Vi kommer att behålla vissa uppgifter som du överför till Tjänsterna i syfte att hantera Tjänsternas prestanda, samt uppgifter om din användning av Tjänsterna. Även om vi utför regelbundna rutinmässiga säkerhetskopior av data är du ensam ansvarig för alla data som du överför eller som relaterar till någon aktivitet du har åtagit dig med hjälp av tjänsterna. Du samtycker till att vi inte har något ansvar gentemot dig för förlust eller korruption av sådana uppgifter, och du avstår härmed från all rätt till talan mot oss som härrör från sådan förlust eller korruption av sådana uppgifter.

27. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OCH SIGNATURER

Att besöka tjänsterna, skicka e-post till oss och fylla i onlineformulär utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation och du samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på tjänsterna, uppfyller alla juridiska krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig. DU GODKÄNNER HÄRMED ANVÄNDNINGEN AV ELEKTRONISKA SIGNATURER, KONTRAKT, BESTÄLLNINGAR OCH ANDRA REGISTER OCH ELEKTRONISK LEVERANS AV MEDDELANDEN, POLICYER OCH REGISTER ÖVER TRANSAKTIONER SOM INITIERATS ELLER SLUTFÖRTS AV OSS ELLER VIA TJÄNSTERNA. Du avstår härmed från alla rättigheter eller krav enligt lagar, förordningar, regler, förordningar eller andra lagar i någon jurisdiktion som kräver en originalsignatur eller leverans eller lagring av icke-elektroniska register, eller till betalningar eller beviljande av krediter på något annat sätt än elektroniska medel.

28. ANVÄNDARE OCH INVÅNARE I KALIFORNIEN

Om något klagomål hos oss inte löses på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta enheten för klagomålsassistans vid avdelningen för konsumenttjänster vid Kaliforniens konsumentdepartement skriftligen på 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Kalifornien 95834 eller per telefon på (800) 952-5210 eller (916) 445-1254.

29. ÖVRIGT

Dessa juridiska villkor och eventuella policyer eller driftsregler som publiceras av oss på Tjänsterna eller med avseende på Tjänsterna utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss. Vår underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa juridiska villkor ska inte fungera som ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa juridiska villkor gäller i den utsträckning som lagen tillåter. Vi kan när som helst överlåta någon eller alla våra rättigheter och skyldigheter till andra. Vi ska inte vara ansvariga för förlust, skada, försening eller underlåtenhet att agera orsakad av någon orsak utanför vår rimliga kontroll. Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i dessa juridiska villkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar, anses den bestämmelsen eller en del av bestämmelsen vara avskiljbar från dessa juridiska villkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av återstående bestämmelser. Det finns inget joint venture, partnerskap, anställning eller agenturförhållande som skapats mellan dig och oss till följd av dessa juridiska villkor eller användning av tjänsterna. Du samtycker till att dessa juridiska villkor inte kommer att tolkas mot oss på grund av att vi har utarbetat dem. Du avstår härmed från alla försvar du kan ha baserat på den elektroniska formen av dessa juridiska villkor och bristen på undertecknande av parterna härtill för att verkställa dessa juridiska villkor.

30. KONTAKTA OSS

För att lösa ett klagomål angående Tjänsterna eller för att få ytterligare information om användningen av Tjänsterna, vänligen kontakta oss på: